303 221 2394
  • Konica X24 Flash Shoe | Shoe Mount Flash
    $5.94

    Konica X24 Flash Shoe

    Konica X24 premium flash shoe foot spare part. Made in China.